Jeugdhulp

AHMW biedt Jeugdhulp aan niet-westerse migrantengezinnen die kampen met opvoedproblemen die ze niet op eigen kracht het hoofd kunnen bieden. Het doel van de begeleiding door AHMW is haar kennis en zelfredzaamheid over te dragen, zodat er minder vraag zal zijn naar externe hulpverlening en de zelfredzaamheid toeneemt binnen de gemeenschap, en afname van de diverse problematieken zal zijn. AHMW zet zich zowel in op preventief als acuut curatief niveau, afhankelijk van de hulpvraag.

Bij de ondersteuning heeft het vergroten van de zelfredzaamheid van de ouders en de ontwikkelingsstimulering bij de kinderen de voornaamste prioriteit. Waar mogelijk ligt het accent op preventie. Dit heeft vaak betrekking op de leden van het gezin die dergelijke problemen niet ervaren hebben (bijv. moeder in verwachting van een kind). Verder ligt de nadruk op het stimuleren van het probleemoplossend vermogen en het aanmoedigen van de interactie tussen ouder en kind.

Zelfredzaamheid en opvoedkundig handelen zijn competenties die bij de doelgroep zoveel mogelijk worden aangestuurd. Bij de begeleiding wordt volledig rekening gehouden met de belevingswereld en capaciteiten van de betrokkenen binnen de gezinnen. Iedere casus staat op zichzelf en vergt daarom ook maatwerk.

De rol van de hulpverleners is daarbij van groot belang. De hulpverlener bouwt samen met de cliënt een brug naar de Nederlandse samenleving. Door de kennis van de verschillende talen en vooral de beide culturen kunnen onze hulpverleners aanvoelen en opmerken wanneer een bepaalde aanpak passend en geoorloofd is. Daarbij wordt sterk rekening gehouden met de belevingswereld van de cliënten. De herkenning van elkaars normen en waarden verlaagt de drempel voor het gezin. Zo worden initiatieven in de hulpverlening toegelaten en is het gezin bereid de richtlijnen aan te nemen en toe te passen.

wmo

Specialistische hulpverlening

Maakt u zich zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind? Loopt uw kind tegen moeilijkheden aan in zijn/ haar omgeving, thuis of op school? AHMW kan u van dienst zijn.

AHMW werkt samen met uw gezin, school en uw netwerk om ervoor te zorgen dat uw kind weer een stabiele basis krijgt en kan participeren in de samenleving. Samen met uw gezin maken wij een perspectiefplan waarover het gezin zelf de regie in handen heeft. Uw gezin bepaalt zelf welke doelen ze willen behalen, en samen kijken we of en binnen welk termijn de gestelde doelen behaalt zouden kunnen worden.

AHMW biedt in Limburg gespecialiseerde jeugdhulp aan. Het gaat hierbij zowel om hulp in het vrijwillige als gedwongen kader in combinatie met een ondertoezichtstelling, voogdij en/of jeugdreclassering. AHMW is er voor kinderen van 0 tot en met 18 jaar met gedragsproblemen, sociaal emotionele problematiek, (licht) verstandelijke beperking en andere stoornissen en beperkingen. Indien noodzakelijk is begeleiding mogelijk tot maximaal 23 jaar. Een overgang naar de WMO behoort ook tot de mogelijkheden afhankelijk van de problematiek.

Wij zijn er voor alle jongeren:

 • Informeren en ondersteuning betreft: Autisme, ADHD en overige DSM V stoornissen (behandeling wordt uitbesteed aan samenwerkingspartners o.a. Altra & Spirit).
 • Behoefte aan ondersteuning m.b.t. gedragingen zowel thuis, op school als in sociale kring(en).
 • Informeren en ondersteunen bij diagnose en begeleidingsproces aangaande een Licht Verstandelijke Beperking (LVB).
 • Ondersteunen en begeleiden bij leer- en ontwikkelingsachterstand(en).

Bij ouders kan er sprake zijn van de volgende hulpvragen:

 • Ondersteuning voor een breder scala vaardigheden omtrent opvoeding en gedragingen.
 • Begeleiden en bijscholen omtrent kennis aangaande de ontwikkeling van het kind en hoe ouders hierop kunnen anticiperen.
 • Informatie verschaffen omtrent diverse instellingen, instituties en procedures m.b.t. de hulpbehoefte en optimaal functioneren binnen de maatschappij.
 • Zowel de normen en waarden uit het land van herkomst als aankomst, constructief leren toepassen/vormgeven in het dagelijks leven, ter voorkoming van segregatie.
 • Informeren en ondersteunen bij een leefsituatie waarbij sprake is van een verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperking.
 • Of een combinatie van bovenstaande problematieken (=multiproblematiek).

 

Wanneer andere zorgaanbieders vanwege de complexe hulpvraag geen passend aanbod heeft voor de doelgroep, staat AHMW waar nodig klaar om te ondersteunen. Wij diagnosticeren niet, maar zoeken met het gezin en betrokkenen naar een passende oplossing aangaande de hulpvraag.

Aandachtspunten:

 • Ervaring en kennis van de doelgroep maakt dat bepaalde patronen in een vroeg stadium herkend worden.
 • Intensieve aanpak voor jongeren die in aanraking zijn gekomen, of dreigen te komen, met politie en justitie.
 • Verbinding onderwijs en Jeugdhulp voor gezinnen.
 • Alle gezinsleden bij het begeleidingsproces betrekken, zodat de gehele dynamiek blootgelegd wordt.
 • Intensieve (Duurzaam Licht) interventie voor MPG met veel weerstand jegens hulpverlening.
 • De culturele diversiteit van onze medewerkers biedt de mogelijkheid om als tolk op te treden.
 • Intervisiebijeenkomsten met bij externe partners, collegiaal consult geven omtrent onze specifieke doelgroep. Onderlinge samenwerking met diverse externe partijen heeft prioriteit.
 • Nazorg (monitoring) heeft een enorm hoge prioriteit, om terugval te voorkomen.

Ambulante Ondersteuning

 • Met betrekking tot ambulante ondersteuning vanuit AHMW krijgt u tijdelijk of blijvend ondersteuning aan huis, of op een andere plaats, zodat u uw persoonlijke zaken op orde kunt krijgen en behouden. Dit kan individuele ondersteuning zijn, maar ook in groepsverband afhankelijk van betrokkenheid vanuit het netwerk. AHMW ondersteunt individuen bij het in kaart brengen en aanpakken van de obstakels en onduidelijkheden in het dagelijks leven.
 • Aandachtspunten:
  Het verschaffen van informatie en adviezen aangaande gezondheid, voeding, in-en ontspanning, netwerk, manier van communiceren, bespreken van diversiteit aan belevingswerelden, financiën, afspraken (in- en extern), perspectief omtrent instellingen, dag planning etc.
 • Doel ondersteuning:
  Het voornaamste doel is het vergroten van de zelfredzaamheid en een verbeterde structuur door het efficiënt structureren en organiseren van dagelijkse bezigheden/verantwoordelijkheden. Hetgeen AHMW doet, doen we samen met de cliënt. Waar mogelijk pakt de cliënt zelfstandig handelingen op. De cliënt bepaalt zelf de doelstellingen waaraan hij wil werken. AHMW zal daar zijn, waar de cliënt hulp nodig heeft.
 • Praktisch en cognitief aspect van de ondersteuning:
  Brede administratieve ondersteuning. Meegaan naar afspraken: stimuleren van communicatie en informatieverstrekking: up-to-date blijven en betrokken zijn. Tot slot coachen om initiatief te nemen en te leren anticiperen (oorzaak vs. gevolg: inzicht vergroten).
 • Omdat de doelgroep de taal niet altijd machtig is en weinig kennis heeft van de normen en waarden gehanteerd in het land van aankomst, helpt AHMW u om weer grip op het dagelijks leven te krijgen.