Binnen AHMW doen wij er alles aan om respectvol en veilig met elkaar om te gaan tijdens de contacten die wij met elkaar hebben. Een goede veilige en duidelijke sfeer helpt bij het voorkomen van onvrede of het uit de hand lopen van zaken. Cliënten, gezinsleden, medewerkers en ketenpartners hebben baat bij deze sfeer en zo proberen we de veiligheid van ieder van hen te garanderen. Dat is eenvoudig gezegd, maar niet altijd even gemakkelijk. Waar verschillende mensen bij elkaar komen en samen werken, is het noodzakelijk om algemene regels op te stellen waar iedereen zich aan moet houden.

 Met de volgende huisregels willen we dit bereiken: 

Algemeen

 • Medewerkers AHMW bezoeken cliënten op hun thuisadres of andere locaties bij voorkeur op afspraak.
 • Cliënten, gezinsleden en andere bezoekers bezoeken het kantoor van AHMW uitsluitend op afspraak.
 • Iedereen gaat op een respectvolle manier met elkaar om, rekening houdend met elkaars gevoelens. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en kan hierop aangesproken worden.
 • Ouders, verzorgers, kinderen en zorgverleners zijn nooit onder invloed van alcohol, drugs of andere verdovende middelen tijdens onderling contact.
 • Tijdens de huisbezoeken of bij AHMW afgesloten ruimte wordt er niet gerookt.
 • Onze medewerkers hebben recht op een rookvrije werkplek. We verzoeken u hier rekening mee te houden.
 • Tijdens de contact momenten staan telefoons van cliënten, kinderen en/of ouders/verzorgers uit. Tevens is het niet toegestaan om geluids- en/of video-opnames met de telefoon of andere apparatuur te maken.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten in de ruimten van AHMW.
 • Agressief, seksueel, verbaal en non-verbaal grensoverschrijdend gedrag, in de breedste zin van het woord, richting cliënten, zorgverleners en andere bezoekers van AHMW wordt niet getolereerd. Indien nodig wordt de politie gewaarschuwd. 
 • Het welbevinden van het kind staat centraal. Als dit in het geding komt, behoudt AHMW het recht de begeleiding eerder te eindigen.
 • Vertrouwelijke informatie gegeven door een cliënt wordt door de hulpverlener van AHMW uitsluitend gebruikt in het belang van de hulpverlening.
 • Het niet nakomen van afspraken door cliënten zoals vastgelegd in de zorgovereenkomst en de leveringsvoorwaarden, zorgen ervoor dat de begeleiding (tijdelijk) wordt beëindigd. 
 • Cliënten en gezinsleden volgen de aanwijzingen van de medewerkers van AHMW stipt op in het belang van de goede orde en de veiligheid.
 • Verschillende ruimten van AHMW zijn voorzien van beveiligingscamera’s, om de veiligheid te kunnen bewaken. Indien nodig kunnen de medewerkers de hulp inroepen van collega’s of de politie. 
 • Iedereen gaat respectvol om met materialen van AHMW of op andere locaties waar de begeleiding plaatsvindt. De ouder/verzorger die bij de begeleiding aanwezig is, is verantwoordelijk voor het kind. Wanneer er niet respectvol met spullen wordt omgegaan, kan dit een reden zijn om de begeleiding (vroegtijdig) te stoppen. Ongewenst gedrag wordt te allen tijde opgenomen in de rapportage en schade wordt in rekening gebracht bij de verantwoordelijke ouder/verzorger die bij de omgang aanwezig is. 

Speciaal voor Jeugd

 • Om de veiligheid te kunnen bewaken zijn verschillende ruimten van AHMW zijn voorzien van beveiligingscamera’s. Indien nodig kunnen jeugdzorgwerkers de hulp inroepen van collega’s of de politie. 
 • Ouders betalen de volledige activiteit als er door ouders voor gekozen wordt, om het bezoek op een andere plaats te laten vinden op een externe locatie (dit wil zeggen parkeerkosten, entree van de ouders, het kind en de jeugdzorgwerker en spijs en drank).
 • Als de jeugdzorgwerker de cliënt begeleidt naar een externe afspraak dan betaalt de cliënt de parkeerkosten.