Om de kwaliteit en veiligheid voor onze cliënten en hun familie, maar ook onze medewerkers en organisatie te waarborgen zijn er protocollen en werkinstructies opgesteld. Zoals het protocol ongewenste omgangvormen, de werkinstructies grenzen aan de zorg, kindcheck, meldcode (huiselijk geweld en kindermishandeling), veiligheidsplan-veiligheidsafspraken, omgaan met agressie, veilig incidenten melden en de verantwoorde werktoebedeling.

AHMW schept voorwaarden door het formuleren van een heldere visie op veiligheid en professioneel handelen en deze te concretiseren in beleid.  Het veiligheidsbeleid van AHMW is het geheel van middelen en maatregelen dat de organisatie toepast om te voorkomen dat jeugdigen slachtoffer worden van een onveilige opvoedingssituatie.

De kwaliteit van onze zorg wordt kritisch bekeken door cliënten, medewerkers en gemeentes. Door middel van clienttevredenheidsonderzoeken en periodieke evaluaties toetst AHMW of de kwaliteit geborgd en aantoonbaar aanwezig is. AHMW is HKZ gecertificeerd. Jaarlijks vindt voor de HKZ een audit plaats door een externe auditor.